วิธีการเสนอราคา

  1. ดูรายการที่ต้องการร่วมเสนอราคา
  2. เลือกรายการทีต้องการเสนอราคา
  3. หากยังไม่ได้ Login ต้องทำการ Login ก่อน ถ้าหากท่านพึ่งเข้ามาครั้งแรก ให้สมัครสมาชิกก่อน
  4. หลังจากที่ Login แล้ว ท่านสามารถกรอกราคาที่จะเสนอ พร้อมทั้งแนบไฟล์ รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย
  5. รอพิจารณาตอบกลับจากศูนย์หนังสือ

      การยื่นเสนอราคาสินค้าให้ผู้ยื่นเสนอราคาระบุรายละเอียดดังนี้

      1. ราคาสินค้าที่ยื่นเสนอราคา

      2.รูปภาพประกอบ

      3.คุณสมบัติ/รายละเอียดของสินค้าที่ยื่นเสนอราคา

      4.เงื่อนไข ต่างๆ ดังนี้

          4.1 ระบุว่าสินค้าชิ้นนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่

          4.2 ราคาสินค้าที่ยื่นเสนอราคามีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดกี่วัน

          4.3 กำหนดชำระค่าสินค้าภายในกี่วัน นับจากวันที่ทำสัญญาสั่งซื้อแล้ว

          4.4 กำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าภายในกี่วัน

          4.5 มีค่ามัดจำสินค้าหรือไม่ ถ้ามีจำนวนเท่าไหร่

          4.6 ค่าขนส่งสินค้า ทางห้างหุ้นส่วน/บริษัท/ห้างร้าน เป็นผู้รับผิดชอบ หรือให้ทางศูนย์หนังสือฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

          4.7 หากสินค้ามีตำหนิหรือชำรุด ทางห้างหุ้นส่วน/บริษัท/ห้างร้าน รับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าหรือไม่


วิธีการเสนอขาย

  1. หากยังไม่ได้ Login ต้องทำการ Login ก่อน ถ้าหากท่านพึ่งเข้ามาครั้งแรก ให้สมัครสมาชิกก่อน
  2. หลังจากที่ Login แล้ว ท่านสามารถพิมพ์รายการที่ต้องการเสนอขายให้กับศูนย์หนังสือได้
  3. รอพิจารณาตอบกลับจากศูนย์หนังสือ