คุณสมบัติของผู้จัดส่งสินค้าและผู้เสนอราคา

  1. เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจการขายสินค้าที่ได้ยื่นเสนอราคาจริง สามารถมีหลักฐานตรวจสอบได้
  2. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้รับคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนไว้แล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทำผิดกฎใน
    E - QUOTATION
  5. ผู้ยื่นเสนอราคาที่ยื่นเสนอราคาต่ำสุด อาจไม่ผ่านการเสนอราคาได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. การตัดสินใจเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามถือเป็นอันสิ้นสุด
  7. การยื่นเสนอราคาผ่าน E – QUOTATION เป็นเพียงช่องทางการสรรหาผู้แทนจำหน่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของ      ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น มิใช่เป็นการประกวดราคาหรือการประมูลราคาแต่อย่างใด
  8. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า